Wersja językowa
pl

Formularz do zgłaszania uwag

Załącznik nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy
Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących

 

Dopiero po wysłaniu niniejszego formularza możliwe jest zgłoszenie kolejnej uwagi

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działania jakim jest zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, procedowanego przez Administratora danych.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora danych, dla których jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. wsparcie IT, a także w uzasadnionych przypadkach inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym Ministerstwa oraz inne organy publiczne.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres do 25 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.), a następnie wraz z dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał archiwalny.