Wersja językowa
pl

Zaproszenie dla interesariuszy do udziału w procesie konsultacji wymagań strategicznych dla Portu Lotniczego „Solidarność”

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłasza zaproszenie dla interesariuszy do zgłoszenia uczestnictwa w procesie konsultacji wymagań strategicznych dla planowanego lotniska „Solidarność”. Zaproszenie, jak również cały proces konsultacji, będą zorganizowane w oparciu o poniższe zasady.

Cel, zakres, produkt końcowy

CPK rozpoczyna proces konsultacji wymagań strategicznych dla elementów infrastruktury planowanego lotniska „Solidarność”. W wyniku dotychczasowych prac, zidentyfikowano 125 elementów infrastruktury w podziale na 5 głównych kategorii – Airside, Landside, Airport Support Elements, Complementary, Blue-sky thinking.

Proces konsultacji ma na celu weryfikację i uzupełnienie przyjętych wstępnych wymagań w oparciu o wiedzę, ekspertyzę i doświadczenie interesariuszy.

Zaproszenie skierowane jest do interesariuszy branżowych prowadzących działalność lub posiadających wiedzę ekspercką w zakresie podlegającym konsultacji.

Zakres konsultacji jest ściśle określony. Dla każdego ze 125 elementów infrastruktury lotniskowej została przygotowana wspólna formatka ze ściśle określoną strukturą, zakresem informacji i poziomem szczegółowości. Interesariusze zyskają możliwość wniesienia uwag, zmian, uzupełnień do całej treści Briefu Strategicznego (Strategic Brief), we wszystkich częściach wchodzących w zakres kompetencyjny właściwy dla poszczególnych interesariuszy. Wnoszenie uwag będzie odbywało się elektronicznie za pomocą przygotowanego przez CPK formularza poprzez udostępniony link.

Efektem konsultacji będzie Brief Strategiczny (Strategic Brief) dla lotniska, stanowiący bazę do opracowania Briefu Szczegółowego (Detailed Brief) na potrzeby prac nad Planem Generalnym (Master Plan) lotniska.

Cały proces ma charakter doradczy. Zgłoszone uwagi mogą, lecz nie muszą zostać włączone do dalszego etapu prac. Priorytetem CPK jest uwzględnienie wymogów reprezentatywnych dla wszystkich kategorii interesariuszy, niemniej jednak nie można wykluczyć, że pewne kompromisy okażą się konieczne.

PROCES KONSULTACJI BRIEFU STRATEGICZNEGO

Poniższy rysunek przedstawia blokowy schemat przebiegu procesu konsultacji Briefu Strategicznego. Poniżej opisujemy poszczególne etapy procesu.

1. Rejestracja interesariuszy

Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest rejestracja poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (Registration Request Form) w formacie *.xlsx oraz podpisanie i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną skanu umowy o zachowaniu poufności (NDA – Non Disclosure Agreement) udostępnionych poniżej na adres [email protected].

W przypadku gdy NDA podpisywany jest w imieniu jednostki organizacyjnej (np. spółki prawa handlowego), prosimy o dołączenie skanów dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji danej jednostki przez osoby składające podpis pod NDA (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo etc.). Dokumenty te powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim - w przypadku dokumentów wymagających tłumaczenia, preferowane jest tłumaczenie przysięgłe.

Podpisanie i przesłanie w formie skanu dokumentu NDA i tym samym zobowiązanie się do nieudostępniania podmiotom trzecim wszelkich dokumentów koncepcyjnych, studialnych, przedprojektowych, projektowych lub innych informacji bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesem konsultacji prowadzonym przez CPK, bez uprzedniej autoryzacji ze strony CPK jest koniecznym wymogiem rejestracji. Odmowa lub brak podpisania NDA jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w procesie konsultacji.

Rejestracja rozpoczyna się 19 sierpnia 2019 r.

Ze względu na obszerność dokumentu (objętość Briefu Strategicznego to około 360 stron), a co za tym idzie czas niezbędny na zapoznanie się z dokumentem i sformułowanie uwag, proces rejestracji kończy się w dniu 7 października 2019 r. Rekomendujemy zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie konsultacji w jak najwcześniejszym terminie.

Rejestracja oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

2. Proces weryfikacji zgłoszeń

Wszystkie zgłoszenia do procesu konsultacji będą podlegać weryfikacji pod kątem reprezentatywności specjalizacji i doświadczenia. Zaakceptowane zostaną zgłoszenia od osób prawnych bądź fizycznych prowadzących bieżącą działalność, bądź posiadających udokumentowaną wiedzę ekspercką w zakresie jednej z pięciu kategorii infrastruktury lotniskowej podlegającej konsultacji.

CPK może wystąpić do zgłaszającego o przedstawienie referencji.

CPK zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby podmiotów zaproszonych do udziału w konsultacji bez podania przyczyny.

Interesariusze, którzy prawidłowo dokonali rejestracji, zostaną następnie poinformowani o wyniku przeprowadzonej weryfikacji w przeciągu 7 dni kalendarzowych od rejestracji. Wynik weryfikacji jest ostateczny.

Interesariusze zaproszeni do procesu konsultacji, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa i wnioskować o usunięcie ich danych z bazy interesariuszy CPK.

Uczestnictwo w procesie konsultacji jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Udostępnienie Briefu Strategicznego

Ze strony CPK proces konsultacji prowadzi Zespół Konsultacyjny. Dane kontaktowe członków Zespołu Konsultacyjnego będą udostępnione dla celów kontaktowych uczestnikom konsultacji.

Interesariusze zaproszeni do procesu konsultacji (zwani dalej „uczestnikami konsultacji”) otrzymają drogą mailową (w tym samym dniu, w którym zostaną poinformowani o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego) link i hasło do dedykowanego każdemu uczestnikowi konsultacji folderu, w którym udostępniony zostanie Brief Strategiczny (Strategic Brief) i Formularz do Wpisywania Uwag (Remarks Submission Form). 

Dostęp do folderu posiadają wyłącznie Zespół Konsultacyjny CPK i dany uczestnik konsultacji (pozostali uczestnicy nie mają do niego dostępu).

4. Formułowanie i zgłaszanie uwag

Każdy uczestnik konsultacji może zgłosić dowolną liczbę uwag do dowolnej liczby elementów Briefu Strategicznego.

WAŻNE

Uwagi należy zgłaszać WYŁĄCZNIE za pomocą przygotowanego przez Zespół Konsultacyjny CPK Formularza do Wpisywania Uwag (Remarks Submission Form).

Tylko uwagi zgłoszone przy wykorzystaniu tego Formularza będą rozpatrywane.

Przy wypełnianiu Formularza do Wpisywania Uwag należy postępować zgodnie z zamieszczonymi w nim instrukcjami. Tylko uwagi zamieszczone zgodnie z instrukcjami będą rozpatrywane.

Zarówno struktura Briefu Strategicznego, jak i podział dokumentu na poszczególne elementy infrastruktury portu lotniczego nie są przedmiotem konsultacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z formułowaniem i dodawaniem uwag Zespół Konsultacyjny przez cały czas trwania procesu konsultacji jest do dyspozycji i służy pomocą.

CPK w ramach procesu konsultacji może zorganizować panele tematyczne. Do paneli tematycznych CPK będzie dobierać poszczególnych uczestników pod kątem omawianych tematów i w liczbie nie większej niż 2 przedstawicieli dla każdego zaproszonego podmiotu.

Informacje o panelach tematycznych będą rozsyłane na 14 dni przed planowaną datą spotkania. Zaproszeni uczestnicy potwierdzają swoją obecność nie później niż na 7 dni przed datą spotkania.

5. Dostarczenie finalnych uwag przez interesariuszy

Uczestnicy konsultacji przekazują swoje uwagi poprzez zamieszczenie wypełnionego zgodnie z instrukcjami Formularza do Wpisywania Uwag (Remarks Submission Form) w dedykowanym każdemu uczestnikowi folderze (tym samym, z którego pobrano Brief Strategiczny).

Proces konsultacji trwa do 31 października 2019 r. Uwagi można zgłaszać przez cały czas trwania konsultacji.

Uwagi zgłoszone po 31 października 2019 nie będą przyjmowane.

6. Uwzględnianie uwag

Po 31 października 2019 r. Zespół Konsultacyjny CPK rozpocznie proces weryfikacji zgłoszonych przez uczestników konsultacji uwag.

 

Dbajmy o środowisko

Pliki takie jak Formularz rejestracyjny, Brief Strategiczny i Formularz do wpisywania uwag możesz zapisać, przeglądać, wypełnić a następnie odesłać bez konieczności drukowania. Prosimy, rozważ to.

Zespół CPK

 

fot. Benoy

Pamietaj, że warunkiem uczestnictwa w konsultacji jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.