Wersja językowa
pl

Rozporządzenie obszarowe

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. 2021 poz. 1305) (dalej: „Rozporządzenie”), wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 234 ze zm.) (dalej: uCPK), informujemy, iż od dnia 31 lipca 2021 r. na obszarze wskazanym w treści Rozporządzenia, położonym na terenie gmin: Baranów (powiat grodziski), Teresin (powiat sochaczewski) i Wiskitki (powiat żyrardowski), obowiązują wszystkie szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 29 ust. 1 uCPK.

Obszar ten można szczegółowo obejrzeć na mapie na Geoportalu pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0,

Po prawej stronie należy zaznaczyć warstwę: Programy rządowe / Centralny Port Komunikacyjny / Prawo pierwokupu, zgodnie z poniższym obrazem:

Dodatkowe informacje na temat warstwy CPK na Geoportalu są dostępne pod poniższym adresem: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/08.09.2021-zasieg-terenu-rozporzadzenia-obszarowego-cpk-w-geoportalu.

Zwracamy uwagę, że jedną ze szczególnych zasad gospodarowania jest uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 5 i 6 uCPK, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego przed rozpatrzeniem wniosku o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz sporządzeniem lub przystąpieniem do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowej oraz umowy, która pozwala na realizację inwestycji na nieruchomości, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym, są obowiązani do zawiadomienia Pełnomocnika o tym zamiarze. Umowa zawarta bez dokonania zawiadomienia lub przed upływem terminu miesiąca, lub wbrew stanowisku Pełnomocnika, jest nieważna z mocy prawa.

Mając powyższe na uwadze, w celu usprawnienia prac realizowanych w zakresie art. 29 ust. 1 pkt 3 uCPK prosimy, aby do kierowanych wniosków do Pełnomocnika wraz z uzasadnieniem dołączane były następujące dokumenty i informacje:

  1. opis przedmiotu wniosku w tym w szczególności położenie, zabudowa, inne części składowe (np. drzewostan, plantacje trwałe - wieloletnie),
  2. okres na jaki planowane jest podpisanie umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości lub ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,
  3. cel umowy (dot. umowy najmu),
  4. kserokopia wykazu w przypadku zastosowania trybu bezprzetargowego lub kserokopia ogłoszenia o przetargu w przypadku trybu przetargowego (dot. umów najmu, dzierżawy, użytkowania),
  5. plany lub założenia inwestycyjne jeśli są powiązane z umowami,
  6. w odniesieniu do umów inwestycyjnych - wskazanie niezbędności oraz celu inwestycji oraz ewentualne konsekwencje wynikające z braku realizacji umowy inwestycyjnej, w tym konsekwencje oraz skutki prawne w sytuacji rozwiązania umowy,
  7. w odniesieniu do hipoteki okres na jaki hipoteka zostanie ustanowiona oraz przedmiot hipoteki,
  8. projekty umów (dot. umowy: dzierżawy, najmu, inwestycyjnej, użytkowania, służebności),
  9. inne informacje uznane przez wnioskodawcę jako mające znaczenie/wpływ przy analizowaniu wniosku.

Wnioski o wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz zawarcie umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na nieruchomości, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym, prosimy przekazywać na adres Biura Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

W przypadku potrzeby udzielenia wyjaśnień związanych z powyższym, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected] lub telefoniczny na nr 539 188 404.

Szczególną zasadą gospodarowania jest także prawo pierwokupu nieruchomości, realizowane przez Spółkę Celową. Nie dotyczy ono samodzielnych lokali mieszkalnych. W przypadku zbiegu prawa pierwokupu określonego w uCPK z prawem pierwokupu określonym w przepisach odrębnych, pierwszym uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży jest Spółka Celowa.

Mając na względzie potencjalne skutki prawne zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na terenie objętym Rozporządzeniem z pominięciem ustawowego prawa pierwokupu, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności celem zapobiegnięcia powyższego. Niedochowanie obowiązków związanych z prawem pierwokupu nieruchomości może być bowiem źródłem roszczeń odszkodowawczych, a nawet uznania bezwarunkowej umowy sprzedaży za nieważną. 

W przypadku potrzeby uzyskania bardziej dokładnych informacji i wyjaśnień związanych z Rozporządzeniem, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected] lub telefoniczny na nr 539 188 404.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.